Прашање: Потребна ни е копија од договорот помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и продукциската куќа Мануфактура Продукција ДООЕЛ Скопје за изнајмување на патишта за потребите за снимање на филм?

Одговор

Прашање: Потребна ни е листа на контакт мобилни телефонски броеви и е-маил адреси од секој актуелен советник во Советот на Општина Центар?

Одговор

Прашање: Потребен ни е договорот со авторот на идејно – архитектонското решение за објактот Државни институции – јавна администрација?

Одговор

Прашање: Потребен ни е договорот со авторот на идејно – архитектонското решение за Градска куќа (име  на авторот и исплатен хонорар)?

Одговор

Прашање: Потребен ни е основниот договор за изградба на административната зграда на Кривичниот суд склучен помеѓу Министерството за правда и градежната фирма Гранит?

Одговор

Прашање: Колкав е бројот на расветлени грабежи во верските објекти (цркви и џамии) и најден сторител и нерасветлени грабежи во верските објекти (цркви и џамии) и непознат сторител поединечно по години, почнувајќи од 2001 година, а заклучно со 2012 година?

Одговор

Прашање: Колкав е бројот на тешки кражби во верските објекти (џамии), поединечно по години по општини, почнувајќи од 2001 година, а заклучно со 2012 година?

Одговор

Прашање: Колкав е бројот на тешки кражби во верските објекти (цркви), поединечно по години по општини, почнувајќи од 2001 година, а заклучно со 2012 година?

Одговор

Прашање: Колкав е бројот на украдени икони и верски реликвии во грабежи на верски објекти вкупно за периодот 2001-2012 година?

Одговор

Прашање: Колкав е бројот на грабежи во верските објекти (џамии), поединечно по години по општини, почнувајќи од 2001 година, а заклучно со 2012 година?

Одговор

Прашање: Колкав е бројот на грабежи во верските објекти (цркви), поединечно по години по општини, почнувајќи од 2001 година, а заклучно со 2012 година?

Одговор

Прашање: Колку службени возила има МВР и колку бензин е потрошен за службените возила во 2011 година?

Одговор

Прашање: Колку докторски дисертации се пријавени на Правниот факултет во Скопје во 2010, 2011 и 2012 година (заклучно со октомври 2012 година)? По колку докторанди имал секој професор поединечно кој бил ментор на трет циклус на студии на Правниот факултет во Скопје во 2010, 2011 и 2012 година (заклучно со октомври 2012 година)?

Одговор

Прашање: Колку докторски дисертации се пријавени на Економскиот факултет во Скопје во 2010, 2011 и 2012 година (заклучно со октомври 2012 година)? По колку докторанди имал секој професор поединечно кој бил ментор на трет циклус на студии на Економскиот факултет во Скопје во 2010, 2011 и 2012 година (заклучно со октомври 2012 година)?

Одговор

Прашање: Колку докторски дисертации се пријавени на Филозофскиот факултет во Скопје во 2010, 2011 и 2012 година (заклучно со октомври 2012 година)? По колку докторанди имал секој професор поединечно кој бил ментор на трет циклус на студии на Филозофскиот факултет во Скопје во 2010, 2011 и 2012 година (заклучно со октомври 2012 година)?

Одговор

Прашање: По колку докторанди имал секој професор поединечно кој бил ментор на трет циклус на студии во учебната 2010/2011 година и во учебната 2011/2012 година на Филозофскиот факултет во Скопје. (Ве молам да добијам информации за докторирање по стариот принцип и по новиот, докторски школи.)

Одговор

Прашање: Колку докторски дисертации се пријавени на Филозофскиот факултет во Скопје на секој Институт одделно, во 2010, 2011 и 2012 година (заклучно со октомври)?

Одговор

Прашање: Колкав беше буџетот на дипломатските претставништва во изминатите три години (2009, 2010 и 2011 година) и на што се однесуваат мерките на штедење што ги обзнани Министерството за надворешни работи? Во кои делови се направени кратења?

Одговор

Прашање: Дали мерките за штедење што ги обзнани Министерството за надворешни работи се однесуваат само на претставништвата или и на персоналот на целото министерство?

Одговор

Прашање: Потребна ни е комплетнатадокументација за проектот “Интернет киосци“ (колку киосци се купени, колку киосци се инсталирани по населените места)?

Одговор

Прашање: Потребна ни е колмплетната документација за проектот “Компјутер за секое дете“ за периодот 2007-2009 година (колку компјутери се набавени и во кои училишта)?

Одговор

Прашање: Во колку предмети од формирањето до денес има постапувано Вишиот управен суд на Р.М? Колку жалби се поднесени до судот и колку одлуки се донесени по поднесените жалби?

Одговор

Прашање: Потребна ни е фотокопија од анализата на спроведувањето на постојните закони за јавни и државни службеници и коментарите на Европската комисија, обврска согласно „Патоказот“ за реализација на приоритетните ели за 2012 усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво (со рок на реализација до 15.02.2012).

Одговор

Прашање: Колку надзорни расправи се одржани од донесувањето на Законот за Собрание на Р.М до приемот на ова барање?

Одговор

Прашање: Колку примени претставки/жалби и предлози од потрошувачите од областа на безбедноста на храната во 2011 година доби Агенцијата за храна и ветеринарство и кој е исходот?

Одговор

Прашање: Која компанија е избрана за најповолен понудувач на тендерот за набавка на дефибрилатори за 2012 година спроведен од страна на Агенцијата за електронски комуникации?

Одговори

Прашање: Која компанија е избрана за најповолен понудувач на тендерот за набавка на дефибрилатори за 2012 година спроведен од страна на Македонската радио-телевизија?

Одговор

Прашање: Кој е најповолниот понудувач на тендерот за набавка на цвеќе и цветни аранжмани спроведен од страна на Министерството за надворешни работи? Потребна ни е и тендерската документација бр. 1/2012?

Одговор

Прашање: Која компанија е избрана за најповолен понудувач на тендерот за Празнично украсување (осветлување) за 2012 година на територија на општината Ѓорче Петров?

Одговор

Прашање: Колку чинат спомениците и градбите од Скопје 2014 заедно со сите анекси на договорите?

Одговор